• Renginių kalendorius
 • Naujienos
 • Įstatai

   LIETUVOS AKUŠERIŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

  1. BENDROJI DALIS

  1.1. Šiuose įstatuose naudojami sutrumpinimai:
  Lietuvos akušerių sąjunga - LAS;
  Lietuvos akušerių sąjungos suvažiavimas - Suvažiavimas;
  Lietuvos akušerių sąjungos valdyba - Valdyba;
  Lietuvos akušerių sąjungos prezidentas - Prezidentas.

  1.2. LAS yra nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė organizacija, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

  1.3. LAS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais ir šiais įstatais.

  1.4. LAS yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, simbolika, sąskaitas banke.

  1.5. LAS yra organizacija veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  LAS būstinė yra Vilniuje adresu: Antakalnio g. nr.57.

  2. LAS TIKSLAI

  2.1. Įtraukti akušeres ir kitus motinos ir vaiko sveikatos priežiūros specialistus į savarankišką, sąmoningą mokslo ir praktikos veiklą bei siekti profesinio tobulėjimo.

  2.2. Skatinti akušerių profesinį bendradarbiavimą.

  2.3. Remti LAS narių profesinę veiklą, padėti ginti jų profesines teises bei teisėtus jų profesinius interesus.

  2.4. Propaguoti LAS narių sąmoningą mokslo ir praktikos veiklą, skiriant ypatingą dėmesį jaunimo doroviniam ir seksualiniam auklėjimui bei reprodukcinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui.

  2.5. Propaguoti tikrąją moters pašaukimo vertę, įvertinus motinystę kaip prioritetą sveikatos priežiūros sistemoje, skatinti įvairiomis akcijomis Lietuvos šeimas tėvystei.

  3. LAS UŽDAVINIAI

  3.1. Koordinuoja LAS kraštų darbo veiklą.

  3.2. Organizuoja suvažiavimus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, dalyvauja tobulinimosi kursų organizavime ir kt.

  3.3. Atstovauja savo nariams už Lietuvos ribų, bendradarbiauja su medicinos ir kitomis profesinėmis organizacijomis, užsienio šalių ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokslo - profesines programas.

  3.4. Dalyvauja išleidžiant mokslo populiarinimo, informacinius ir kitus leidinius medicinos, slaugos, higienos, ekologijos, akušerijos - ginekologijos ir kitais klausimais.

  3.5. Sprendžia narių profesinius klausimus ( darbo, kvalifikacijos vertinimo, profesinio tobulėjimo, teorijos ir praktikos mokslo) įstatymų nustatyta tvarka, laikosi aktyvios pozicijos ginant akušerių kaip specialistų ir kitų LAS narių interesus.

  3.6. Nagrinėja ir svarsto LAS narių darbo ir etikos pažeidimus.

  4. LAS NARYSTĖ

  4.1. LAS nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai: akušerės(iai) ir kiti slaugos specialistai, dirbantys akušerijos - ginekologijos - neonatologijos tarnyboje, pripažįstantys šiuos įstatus ir sumokėję stojamąjį nario mokestį bei nustatytu laiku sumokantys metinį nario mokestį.

  4.2. LAS nariu tampama pateikus prašymą - registracijos formą prezidento vardu.

  4.3. LAS nariai turi teisę:
  4.3.1. rinkti ir būti renkami į visus LAS valdymo ir kontrolės organus;
  4.3.2. gauti informaciją apie LAS veiklą;
  4.3.3. dalyvauti LAS organizuojamuose suvažiavimuose, konferencijose bei kt. renginiuose;
  4.3.4. dalyvauti visų LAS veiklą apimančių klausimų svarstyme suvažiavimo metu;
  4.3.5. atsisakyti LAS narystės.

  4.4. LAS nariai privalo:
  4.4.1. laikytis LAS įstatų;
  4.4.2. vykdyti LAS valdymo organų nutarimus;
  4.4.3. dalyvauti LAS veikloje;
  4.4.4. sumokėti metinį nario mokestį iki einamųjų metų pabaigos;
  4.4.5. informuoti krašto pirmininką apie anketinių duomenų pasikeitimus (pavardės, darbo ir gyvenamosios vietos bei kt.);
  4.4.6. atleidžiama nuo nario mokesčio motinystės atostogų laikotarpiu.

  4.5. narystė LAS pasibaigia:
  4.5.1. savo noru išstojus iš LAS, apie tai raštu pranešus krašto pirmininkui;
  4.5.2. nesumokėjus nario mokesčio LAS įstatuose nustatyta tvarka, narys be perspėjimo pašalinamas iš LAS;
  4.5.3. nesilaikant LAS įstatų, grubiai pažeidžiant profesinės etikos normas;
  4.5.4. likvidavus LAS.

  4.6. LAS gali įvesti garbės nario ir rėmėjo statusus:
  4.6.1. šiuos statusus gali turėti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai ar juridiniai asmenys (tik rėmėjo statusą);
  4.6.2. garbės nario ir rėmėjo statusai suteikiami valdybos teikimu ir suvažiavimo nutarimu;
  4.6.3. šie statusai nesuteikia jokių LAS nario teisių ar pareigų.

  5. LAS VALDYMAS IR STRUKTŪRA

  5.1. LAS valdymo organai:
  5.1.1. suvažiavimas;
  5.1.2. valdyba.

  6. SUVAŽIAVIMAS

  6.1. Suvažiavimas yra aukščiausias LAS organas.

  6.2. Suvažiavimas:
  6.2.1. priima ir keičia LAS įstatus;
  6.2.2. renka bei atleidžia Prezidentą ir Revizijos komisiją. Prezidento teikimu tvirtina viceprezidentų skaičių ir turi teisę teikti valdybai svarstyti;
  6.2.3. svarsto ir tvirtina Valdybos ir Revizijos komisijos ataskaitas;
  6.2.4. patvirtina pagrindines LAS veiklos kryptis;
  6.2.5. patvirtina stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarką ir dydį;
  6.2.6. suteikia garbės nario ir rėmėjo statusus;
  6.2.7. svarsto kitus klausimus.

  6.3. Suvažiavimas šaukiamas vieną kartą per penkis metus valdybos sprendimu.

  6.4. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja nemažiau kaip du trečdaliai išrinktųjų delegatų.

  6.5. Suvažiavimo delegatais, turinčiais balsavimo teisę, gali būti tik LAS nariai.

  6.6. Delegatai renkami nuo visų penkių Lietuvos kraštų. Delegatų skaičių nustato LAS valdyba.

  6.7. Sprendimai priimami suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

  6.8. Neeilinį suvažiavimą gali sušaukti LAS Prezidentas ar Valdyba.

  7. VALDYBA

  7.1. Valdyba yra aukščiausias LAS valdymo organas tarp suvažiavimų.

  7.2. Valdybą sudaro 11 narių:
  Prezidentas;
  Prezidento pasirinktas ir valdybos patvirtintas viceprezidentų skaičius;
  Atsakingasis sekretorius;
  Iždininkas;
  5 kraštų pirmininkai;
  Suvažiavimo patvirtinti valdybos nariai.

  7.3. Valdyba renkama suvažiavime penkių metų kadencijai.

  7.4. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

  7.5. Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau pusės valdybos narių; sprendimai
  priimami, jeigu už juos balsuoja ne mažiau pusės posėdyje dalyvaujančių valdybos narių.

  7.6. Valdyba:
  7.6.1. vykdo suvažiavimo nutarimus;
  7.6.2. koordinuoja LAS narių veiklą;
  7.6.3. sprendžia narių įstojimo, išstojimo iš LAS klausimus;
  7.6.4. rūpinasi lėšų LAS veiklai kaupimu ir tikslingu pagal sudarytą sąmatą jų panaudojimu.

  7.7. Valdybos darbą organizuoja Prezidentas.

  7.8. Valdyba ataskaitinga suvažiavimui.

  8. PREZIDENTAS

  8.1. Prezidentas vadovauja LAS veiklai.

  8.2. Prezidentas:
  8.2.1. atstovauja LAS;
  8.2.2. teikia suvažiavimui viceprezidentų skaičių ir iždininko kandidatūras;
  8.2.3. LAS vardu sudarinėja sandorius, atidaro ir uždaro LAS sąskaitas banke, atlieka kitus juridinius veiksmus.
  8.3. Prezidentas gali sušaukti neeilinį suvažiavimą.
  8.4. Viceprezidentas atlieka funkcijas, kurias jam paveda prezidentas. Sustabdyti viceprezidento įgaliojimus gali prezidentas.
  8.5. Iždininkas, patvirtinus prezidentui, tvarko LAS finansus, atlieka su tuo susijusias procedūras.
  8.6. Prezidentui negalint LAS atstovauja viceprezidentas.
  8.7. Prezidentas gali vadovauti LAS veiklai dvi kadencijas iš eilės.

  9. KRAŠTAI
  9.1. Kraštai - LAS teritoriniai padaliniai.
  9.2. Kraštus steigia ir jų teritoriją nustato Valdyba.
  9.3. Kraštai nėra juridiniai asmenys.

  9.4. LAS veiklą kraštuose organizuoja kraštų pirmininkai.

  10. REVIZIJOS KOMISIJA

  10.1. LAS kontrolės organas Revizijos komisija.

  10.2. Revizijos komisija renkama suvažiavime penkių metų kadencijai.

  10.3. Revizijos komisiją sudaro ne mažiau kaip trys asmenys, kurie išsirenka pirmininką.

  10.4. Revizijos komisija kontroliuoja LAS finansinę veiklą tris kartus kadencijos laikotarpiu.

  10.5. Revizijos komisija yra ataskaitinga suvažiavimui.

  10.6. Revizijos komisija, esant reikalui, turi teisę skelbti konkurso būdu auditui atlikti finansinės
  veiklos analizę ir išvadų bei pasiūlymų pateikimą.

  11. LAS LĖŠOS

  11.1. LAS lėšas sudaro:
  11.1.1. stojamasis ir kasmetinis nario mokesčiai;
  11.1.2. fizinių asmenų, kompanijų, labdaros organizacijų dovanotos lėšos;
  11.1.3. nevalstybinių organizacijų ir tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;
  11.1.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.

  11.2. Lėšos naudojamos tik įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

  12. LAS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

  12.1. Sprendimą reorganizuoti ar likviduoti LAS gali priimti suvažiavimas. Ne mažesne kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatyta valstybės institucija.

  12.2. LAS reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas pagal Civilinį Kodeksą.

  12.3. Suvažiavimas priėmęs sprendimą dėl LAS veiklos nutraukimo, išrenka likvidavimo komisiją ir nustato LAS likvidavimo tvarką pagal Civiliniame Kodekse nurodomas taisykles.

  12.4. Nutraukus LAS veiklą, turtas ir lėšos, likę atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, sunaudojami įstatymų nustatyta tvarka.

  Įstatų pakeitimai priimti LAS suvažiavime, vykusiame 2002 m. birželio 7 d.

  Lietuvos akušerių sąjungos prezidentė