• Renginių kalendorius
 • Naujienos
 • Kaunas

  PROJEKTAS

   

   

  LIETUVOS AKUŠERIŲ SĄJUNGA

   

  Įstatai

   

   

   

   

  1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.1.       Lietuvos akušerių sąjunga (toliau - LAS) yra viešasis juridinis asmuo, jungiantis akušerius (-es) ir kitus motinos ir vaiko sveikatos priežiūros įstaigose dirbančius specialistus (-es), palaikančius akušerių profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir atsakomybės siekimo už moters ir vaiko sveikatą idėją.

  1.2.       LAS veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais bei teisės aktais.

  1.3.       LAS turi savo pavadinimą, emblemą, bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje ir antspaudą, kuriame įrašyta: „LIETUVOS AKUŠERIŲ SĄJUNGA".

  1.4.       LAS yra nepriklausoma, savanoriška organizacija, kurios veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

  1.5.       LAS atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. LAS neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už LAS prievoles.

  1.6.       LAS gali stoti ir tapti nare kitų nacionalinių ar tarptautinių organizacijų, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja LR Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, o taip pat LAS veiklos tikslams.

  1.7.       LAS nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.

  1.8.       LAS finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmieji LAS finansiniai metai prasideda nuo įsteigimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 dieną.

  1.9.       LAS veiklos laikotarpis yra neribotas.

  1.10.   LAS teisinė forma - asociacija.

   

   

  2.    ASOCIACIJOS PAVADINIMAS

   

  2.1.       Asociacijos pavadinimas lietuvių kalba : LIETUVOS AKUŠERIŲ SĄJUNGA.

   

   

  3.    LAS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

   

  3.1.       LAS veiklos tikslai ir uždaviniai:

  3.1.1.      propaguoti ir  populiarinti akušerių bei kitų motinos ir vaiko sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo idėją ir savarankišką profesinę veiklą, stiprinti akušerio (-ės) profesinį įvaizdį visuomenėje;

  3.1.2.      koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jiems bei ginti jų interesus visose visuomeninėse, Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;

  3.1.3.      teikti asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę medžiagą ar informaciją, susijusią su profesiniu tobulėjimu, esant poreikiui ir kompetentingo valdymo organo sprendimui - pagalbą ginant interesus dėl atliktų profesinių veiksmų;

  3.1.4.      organizuoti pasitarimus, simpoziumus, konferencijas, rengti paskaitas, seminarus akušerijos ir kitų specialistų bendradarbiavimo klausimais bei kitus renginius,  prisidėti rengiant susijusius su akušerio (-ės) profesija nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus.

  3.1.5.      raštu ar žodžiu skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LAS tikslus ir uždavinius.

  3.2.       LAS turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Vykdyti veiklą, kuri yra licencijuojama, LAS gali tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

  3.3.       LAS leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti LAS įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).

  3.4.       LAS  konferencijose ir seminaruose turi teisę skatinti ir propaguoti žindymą ir jo iniciatyvą Lietuvoje.

   

   

  4.    LAS NARIAI, JŲ TEIĖS IR PAREIGOS

   

  4.1. LAS susideda iš tikrųjų narių ir garbės narių.

  4.2. Tikraisiais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys - akušeriai ar kiti motinos ir vaiko sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys specialistai, o taip pat juridiniai asmenys, savo pagrindinėje veikloje atitinkantys LAS veiklos tikslus ir uždavinius, pateikę LAS vadovui prašymą įstoti į LAS ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Tikrieji nariai turi teisę balsuoti ir priimti sprendimus LAS suvažiavime.

  4.3. Garbės nariais gali būti asmenys, ypač daug nusipelnę Lietuvos akušerių sąjungos veikloje. Garbės nario statusas, suteiktas ne LAS tikrajam nariui, nesuteikia asmeniui tikrojo nario teisių.

  4.4. LAS garbės narys, kuris nėra LAS tikrasis narys, bet nori juo tapti, yra atleidžiamas nuo stojamojo įnašo.

  4.5. Tikrųjų LAS narių teisės:

  1)            dalyvauti ir balsuoti Suvažiavime;

  2)            rinkti ir būti išrinktu į LAS valdymo organus;

  3)            naudotis LAS teikiamomis paslaugomis;

  4)            susipažinti su LAS dokumentais ir gauti visą LAS turimą informaciją apie jos veiklą;

  5)            bet kada išstoti iš LAS;

  6)            teikti pasiūlymus, susijusius su LAS veikla, nutarimų bei kitų aktų projektus;

  7)            būti kitų asociacijų, organizacijų nariu;

  8)            ginčyti teisme LAS suvažiavime (toliau - Suvažiavimas) bei valdymo organų sprendimus;

  9)            kreiptis į Valdybą dėl pagalbos kompensuojant išlaidas teismo byloje ar ikiteisminiame tyrime dėl profesinių veiksmų sukeltos žalos.

  10)        kitos teisės aktuose ir LAS įstatuose nustatytas teisės.

  4.6. Tikrųjų LAS narių pareigos:

  1)      laikytis LAS įstatų;

  2)      sistemingai mokėti nario mokestį ir kitus tikslinius mokėjimus;

  3)      vykdyti Suvažiavimo, LAS valdybos (toliau - Valdyba) ir LAS prezidento (toliau - Prezidentas) sprendimus;

  4)      dalyvauti LAS veikloje, realizuojant jos tikslus.

  4.7. Garbės nariai turi visas LAS tikrojo nario teises.

   

   

  5.    STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

   

  5.1. Tikrieji LAS nariai, moka vienkartinį stojamąjį įnašą ir kasmetinį nario mokestį iki kalendorinių metų balandžio 1d. Mokesčio dydį ir rinkimo tvarką nustato Valdyba.

   

   

  6. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR JŲ PAŠALINIMO IŠ LAS TVARKA BEI SĄLYGOS

   

  6.1. Tikraisiais LAS nariais gali tapti įstatų 4.2. punkte nurodytus kriterijus atitinkantys asmenys, pateikę rašytinį prašymą įstoti į LAS ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Tikrųjų narių priėmimas įforminamas Valdybos sprendimu. Narystės LAS pradžia laikoma Valdybos sprendimo apie priėmimą diena.

  6.2. Garbės nariais gali tapti įstatų 4.3 punkte nurodytus kriterijus atitinkantys asmenys. Garbės nario statusas Valdybos teikimu suteikiamas Suvažiavime. Narystės LAS pradžia laikoma Suvažiavime sprendimo priėmimo diena.

  6.3. Narystė LAS baigiasi, jei:

              1)                  LAS narys miršta;

              2)                  LAS narys pašalinamas iš LAS;

              3)                  LAS narys išstoja iš LAS savo noru. Iš LAS išstojama, pateikus raštišką prašymą Valdybai ir atsiskaičius su LAS už turtinius įsipareigojimus bei pateikus veiklos ataskaitą, jei išstojantysis narys yra nesibaigusios kadencijos Valdybos, LAS revizijos komisijos (toliau - Revizijos komisija) narys, LAS iždininkas ar LAS sekretorius. Jeigu dėl konkretaus nario išstojimo LAS negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, išstojantysis privalo kompensuoti dėl to atsirandančius LAS nuostolius arba baigti vykdyti įsipareigojimus.

  6.4.  LAS narys gali būti pašalintas , jeigu:

  1)                    nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ar kitaip pažeidžia įstatus, ar vykdo veiklą, priešišką LAS  tikslams -Suvažiavimo sprendimu;

  2)                  ilgiau kaip 2 (du) metus iš eilės nesumoka nustatytų nario ar kitų mokesčių bei tikslinių mokėjimų - Valdybos sprendimu;

  3)                  kitais atvejais, kuriuos Suvažiavimas pripažįsta svarbiais - Suvažiavimo  sprendimu.

  6.5. Iš LAS išstojusiam ar pašalintam nariui stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitu būdu LAS nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.

   

   

  7. LAS ORGANAI IR VALDYMAS

   

  7.1.  LAS organai yra:

  1)                    aukščiausias organas - LAS visuotinis narių suvažiavimas(Suvažiavimas);

  2)                    kolegialus valdymo organas - LAS valdyba (Valdyba);

  3)                    vienasmenis valdymo organas - LAS vadovas (Prezidentas).

  7.2.       LAS įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per valdymo organus.

  7.3.      LAS organai privalo veikti tik asociacijos ir jos narių naudai. LAS organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia LAS įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems veiklos tikslams.

  7.4.      LAS organų nariai savo funkcijas atlieka visuomeniniais pagrindais, išskyrus atvejus, kai Valdybos sprendimu jų panaudotos lėšos LAS veiklai vykdyti yra kompensuojamos iš LAS lėšų pagal pateiktas sąskaitas-faktūras.

   

  Visuotinis narių suvažiavimas

  7.5. Suvažiavimas yra aukščiausias LAS organas.

  7.6. Suvažiavimai yra eiliniai ir neeiliniai:

  1)      eilinis Suvažiavimas Valdybos sprendimu yra šaukiamas kartą per penkerius metus ;

  2)      prireikus Valdybos, Prezidento, Revizijos komisijos reikalavimu arba raštu pateiktu Valdybai ne mažiau kaip 1/20 LAS narių pageidavimu gali būti šaukiamas neeilinis Suvažiavimas.

  7.7. Apie numatomą šaukti Suvažiavimą Valdyba informuoja LAS narius ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatomo Suvažiavimo  dienos. Informacija apie šaukiamą Suvažiavimą paskelbiama viešai LAS Interneto svetainėje.

  7.8. Suvažiavime dalyvauti teisę turi visi asmenys, susirinkimo dieną esantys LAS nariais. Balsavimo teisę turi tik LAS tikrieji nariai. Vienas tikrasis narys turi vieną balsą. Susirinkimo dienai turintiems įsiskolintiems už nario mokestį ar kitus tikslinius mokėjimus nariams gali būti neleidžiama balsuoti.

  7.9. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ tikrųjų narių. Suvažiavimo  sprendimas, išskyrus sprendimus dėl įstatų keitimo ar LAS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip ½ Suvažiavime dalyvaujančių tikrųjų narių.

  7.10. Sprendimai dėl įstatų keitimo ar LAS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) yra priimami ne mažesne kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių tikrųjų narių balsų dauguma.

  7.11. Jei Suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį Prezidento ar Valdybos yra šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris, nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių tikrųjų narių skaičiaus, turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, balsų dauguma iš dalyvaujančių narių.

  7.12. Suvažiavimas:

  1) priima sprendimus dėl LAS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

  4)  priima, keičia ar papildo LAS įstatus;

  5) renka Prezidentą;

  6) renka Valdybos narius ir Revizijos komisijos narius;

  7) suteikia LAS garbės nario statusą;

  8)paveda Revizijos komisijai  atlikti LAS finansinius buhalterinius patikrinimus;

  9)tvirtina Revizijos komisijos  ataskaitą;

  10)    priima kitus sprendimus, jeigu pagal šiuos įstatus tai nepriskirtina kitų LAS organų kompetencijai ir pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

  7.13. Suvažiavimo  sprendimai Valdybai ir Prezidentui yra privalomi.

  7.14. Suvažiavimai yra protokoluojami.

   

  Valdyba

    7.15. Valdyba yra kolegialus LAS valdymo organas, vadovaujantis LAS veiklai tarp Suvažiavimų.

    7.16. Valdybos nariu gali būti fiziniai asmenys - tikrieji LAS nariai.

    7.17. Valdyba 5 (penkerių) metų kadencijai yra sudaroma iš 11 (vienuolikos) narių:

  1)               narius renka Suvažiavimas atviru balsavimu;

  7.18 Iždininkas, sekretorius, viceprezidentas, kuriuos Valdybai tvirtinti teikia Prezidentas, renkami Valdybos posėdyje, atviru balsavimu.

  7.18Valdyba  priima sprendimą pakeisti LAS buveinės adresą.

  7.20.Iždininkas, sekretorius, viceprezidentas savo kadencijos laikotarpiu negali užimti kitų pareigų LAS valdymo organuose, išskyrus buvimą Valdybos nariais.

  7.21. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Valdybos darbo reglamentu ir Suvažiavimo sprendimais.

  7.22. Valdyba;

  1)      tvirtina LAS sekretoriaus ir LAS iždininko pareigybių nuostatus.

  2)      tvirtina Kraštų rinkiminiuose renginiuose išsirinktus Kraštų pirmininkus.

  3)      priima sprendimus dėl LAS kraštų veiklos ar jų veiklos nutraukimo;

  4)      tvirtina LAS nario anketos formą ir nustato jos turinį;

  5)      svarsto LAS narių pateiktų darbų tinkamumą leidybai;

  6)      teikia Suvažiavimui svarstyti asmens kandidatūrą dėl jo pripažinimo LAS garbės nariu;

  7)      nustato LAS emblemos naudojimo sąlygas;

  8)      priima naujus narius;

  9)      disponuoja LAS turtu ir lėšomis, skirtomis veiklai plėtoti ir vykdyti;

  10)    ieško lėšų LAS veiklai finansuoti;

  11) šaukia tikrųjų narių Suvažiavimą, sudaro ir tvirtina jo darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti arba paveda tai atlikti Prezidentui;

  12) paveda Revizijos komisijai atlikti LAS veiklos finansinius buhalterinius patikrinimus;

  13) svarsto LAS narių pateiktus klausimus;

  14)  svarsto tikrųjų narių prašymus ir remdamasi savo patvirtintais kriterijais priima sprendimą dėl pagalbos kompensuojant išlaidas teisinei pagalbai dėl atliekant profesines funkcijas sukeltos žalos.

  15)    atlieka kitas teisės aktų priskirtas jos kompetencijai funkcijas.

  7.21. Viceprezidentas, be kitų Valdybos nario funkcijų, pavaduoja Prezidentą šiam negalint atlikti savo funkcijų.

  7.22. Krašto pirmininkai, be kitų Valdybos narių funkcijų, atstovauja savo krašto narių interesams Valdybos svarstomais klausimais, teikia Valdybai tvirtinti jiems priskirtame krašte (apskrityje) gyvenančių ir(ar) dirbančių ir pageidaujančių asmenų tapti nariais sąrašą.

  7.23. Valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Valdybos posėdžiai ir priimti sprendimai yra teisėti kai Valdybos posėdyje dalyvauja daugiai kaip ½  narių.

  7.24. Valdybos sprendimai priimami paprasta Valdybos narių balsų dauguma. Kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas.

  7.25. LAS valdyba į posėdžius renkasi ne rečiau kaip 3 (tris) kartus per metus. Valdybos posėdžiai šaukiami Prezidento, vieno ar kelių Valdybos narių iniciatyva.

  7.26. Gali būti organizuojami LAS posėdžiai nuotoliniu būdu, tvirtinant vadybos posėdžių protokolus ir kitus priimtus sprendimus el. parašu.

  7.27. Valdybos posėdžiai yra protokoluojami.

  7.28. Valdybos narius Suvažiavimas gali atšaukti ir nepasibaigus kadencijai. Valdybos nariai gali atsistatydinti, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų padavę LAS raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa Valdyba, Suvažiavimas išrenka naują Valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas Valdybos narių skaičius, turintis įgalinimus iki Valdybos kadencijos pabaigos.

   

  Prezidentas

  7.29. LAS veiklą organizuoja ir vykdo Prezidentas.

  7.30. Prezidentas yra vienasmenis LAS valdymo organas, kurį 5 metų laikotarpiui (išrinktos valdybos kadencijai) renka Suvažiavimas balsavime dalyvavusių narių balsų dauguma.

  7.31. Prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Suvažiavimo ir Valdybos sprendimais.

  7.32. LAS prezidentas vadovauja Valdybos darbui.

  7.33.  LAS prezidentas:

  1)      veikia LAS vardu ir turi teisę sudaryti sandorius, pasirašyti veiklos ar paramos sutartis

  2)      atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą Suvažiavimui, Valdybai, iždininkui, sekretoriui ir  Revizijos komisijai Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ar LAS narių prašymu;

  3)      atstovauja LAS santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme, arbitraže, ar kitose visuomeninėse, valstybinėse, savivaldybių ar privačiose įstaigose ir organizacijose;

  4)      atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;

  5)      Valdybos nustatyta tvarka disponuoja LAS turtu ir lėšomis;

  6)      yra atsakingas už duomenų pateikimą juridinių asmenų registrui;

  7)      organizuoja savanoriškus renginius ar akušerių kvalifikacijos tobulinimo teorinius ir praktinius mokymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų nustatyta tvarka;

  8)      praneša LAS nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės LAS veiklai;

  9)      skelbia ar organizuoja LAS viešos informacijos paskelbimą;

  10)    savarankiškai sprendžia kitus skubius LAS veiklos klausimus, neatidėliotinai informuodamas Valdybos narius visomis galimomis telekomunikacijų priemonėmis;

  11)    vykdo kitas teisės aktais ir šiais įstatais Vadovui priskirtas funkcijas.

  7.34. Už savo darbą Prezidentas atsiskaito Valdybai kartą per metus, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį pasibaigus einamiesiems metams.

  7.35.   Vadovas nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti savo pareigas:

                                                              1)      kai atsistatydina, pateikęs prašymą Valdybai;

                                                              2)      kai atšaukiamas iš pareigų Suvažiavimo narių sprendimu.

   

   

  8. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE LAS VEIKLĄ PATEIKIMO LAS NARIAMS TVARKA

   

  8.1.       LAS organų sprendimai ir pranešimai, su kuriais reikalinga ar privalu supažindinti LAS narius, siunčiami jiems ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Dokumentai siunčiami nariams elektroniniu paštu arba paštu, taip pat su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti LAS buveinėje. Už pranešimų išsiuntimą yra atsakingas LAS Prezidentas arba jo paskirtas asmuo.

  8.2.       Informacija nariams yra siunčiama jų pateiktais LAS kontaktais. Jei narys pakeitęs darbovietę ar gyvenamąją vietą, apie naują adresą laiku raštiškai nepraneša LAS, senuoju turimu adresu išsiųsti pranešimai ir kita informacija laikomi tinkamai įteiktais.

  8.3.       LAS narys, pateikęs rašytinį argumentuotą prašymą Prezidentui, turi teisę susipažinti su visais LAS dokumentais ir gauti informaciją apie jos veiklą.

  8.4.       LAS dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai jų pageidaujama forma. Jeigu narys prašo informaciją pateikti kurjerio paštu ar kitokiu sąlyginiu brangumu išsiskiriančiu būdu, yra prašomas pateikti objektyviai didelis kiekis dokumentų, informacijos pateikimo išlaidas privalo apmokėti narys.

  8.5.       Apie LAS likvidavimą ar pabaigą jos nariai ir(ar) kreditoriai informuojami teisės aktų nustatyta tvarka.

   

   

  9. LAS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

   

  9.1.   Asociacijos pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Susirinkimu, Susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi teisę susipažinti LAS nariai, įteikiami nariams pasirašytinai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Nario nurodytu adresu registruotu laišku išsiųstas pranešimas pripažįstamas įteiktu po 5 (penkių) dienų po laiško išsiuntimo, o elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas - praėjus 2 (dviems) dienoms po pranešimo išsiuntimo. LAS pranešimai ir skelbimai, kurie remiantis teisės aktais, Susirinkimo, Valdybos ar Prezidento sprendimu turi būti skelbiami viešai,  yra skelbiami LAS internetiniame puslapyje.

  9.2.    LAS vieši skelbimai ir pranešimai skelbiami teisės aktų nustatytais terminais ir atvejais, o jei tokie terminai nenumatyti - per 14 (keturiolika) dienų nuo dokumento priėmimo dienos.

  9.3.    Už skelbiamos informacijos turinį ir paskelbimo terminus atsako Prezidentas arba jo paskirtas Valdybos narys.

  9.4.    Tais atvejais, kai teisės norminiai teisės aktai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Prezidentas arba jo paskirtas Valdybos narys.

   

   

  10. FILIALŲ, ATSTOVYBIŲ IR KITŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

   

  10.1. LAS turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimus dėl LAS filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat jų nuostatų tvirtinimo priima Valdyba. Kiti LAS filialų ir atstovybių steigimo, veiklos ir veiklos nutraukimo klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą bei kitus teisės aktus.

  10.2. LAS turi teisę steigti struktūrinius padalinius - Kraštus. Kraštų teritorija sutampa su geografine Lietuvos Respublikos apskričių teritorija - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Kraštai nėra juridiniai asmenys.

  10.3. Atitinkamam Kraštui vadovauja Krašto ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje išrinktas Krašto pirmininkas. Sprendimą dėl Krašto pirmininkų patvirtinimo ar atšaukimo priima Valdyba.

  10.4. Kiekviename krašte  LAS narių  skaičius neribojamas.

   

   

  11. LAS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

   

  11.1. Šių įstatų pakeitimo ar papildymo iniciatyvos teisė priklauso Valdybai, Prezidentui  arba 1/20 LAS tikrųjų narių balsavimu Suvažiavime.

  11.2. Prezidentas įstatuose numatytais būdais turi pranešti LAS tikriesiems nariams apie siūlomą įstatų papildymą ar pakeitimą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki Suvažiavimo, kuriame jie bus svarstomi  dienos, nurodydamas, kad su nauja įstatų redakcija tikrieji nariai gali susipažinti LAS būstinėje arba LAS internetiniame tinklalapyje.

  11.3. Šie įstatai gali būti keičiami arba papildomi Suvažiavimo  sprendimu. Sprendimai dėl įstatų pakeitimo priimami ne mažesne kaip 2/3 balsavime dalyvavusių Suvažiavimo narių dauguma.

  11.5. Pakeistus įstatus pasirašo  Prezidentas.

  11.6. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

   

   

  12. LAS LĖŠOS IR VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

   

  12.1. LAS lėšas sudaro:

  1)      stojamieji įnašai ir nario mokesčiai;

  2)      rėmėjų  įnašai;

  3)      pajamos, gautos vykdant narių, kaip specialistų kvalifikacijos tobulinimą bei veiklą, kuri yra būtina LAS tikslams pasiekti;

  4)      kreditų įstaigų palūkanos už saugomas LAS lėšas;

  5)      kitos teisėtai gautos lėšos, parama ir labdara.

  12.2. LAS gautos lėšos naudojamos LAS tikslams pasiekti įstatų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

  12.3. Už tinkamą ir teisėtą LAS lėšų naudojimą įgyvendinant LAS tikslus atsako Prezidentas ir Valdyba.

  12.4. LAS lėšos ir turtas turi būti naudojamas tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti,

  12.5. LAS praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita pateikiama Valdybai ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį pasibaigus finansiniams metams.

  12.6. LAS praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

  1)      informacija apie LAS veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

  2)      LAS narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

  3)      metinė finansinė atskaitomybė;

  4)      kita Suvažiavimo nustatyta informacija.

  12.7. LAS finansinės veiklos kontrolę vykdo Revizijos komisija. Revizijos komisija renkama 5 (penkerių) metų kadencijai kartu su LAS valdymo organais. Revizijos komisiją sudaro 3 (trys) nariai. Vienas iš jų  tarpusavio susitarimo būdu tampa Revizijos komisijos pirmininku.

  12.8. Revizijos komisija:

  1)      tikrina LAS metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

  2)      Susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlieka LAS finansinius - buhalterinius patikrinimus;

  3)      artimiausiame visuotiniame tikrųjų narių susirinkime ar Valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

  4)      Susirinkime pateikia LAS metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą;

  5)      turi teisę iš Valdybos, Prezidento, pareikalauti pateikti reikiamus su LAS veikla susijusius finansinius buhalterinius dokumentus.

  12.9. Už LAS veiklos trūkumų nuslėpimą Revizijos komisijos nariai atsako įstatymų numatyta tvarka.

   

   

  13. PAGALBA KOMPENSUOJANT NARIO IŠLAIDAS DĖL PROFESINĖS VEIKLOS SUKELTOS ŽALOS

   

  13.1. Tikrasis narys ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus gali kreiptis į LAS, pateikdamas Valdybai argumentuotą raštišką prašymą, dėl išlaidų advokatui ar advokato padėjėjui teismo byloje, profesiniame ar ikiteisminiame tyrime dėl nario profesinės veiklos atlikimo metu sukeltos žalos pacientui ar tretiesiems asmenims. Kompensuojama išlaidų suma negali viršyti 500 (penkių šimtų) eurų konkrečiam kreipimuisi.

  13.2. Gautą prašymą apsvarsto ir sprendimą dėl išlaidų kompensavimo priima Valdyba artimiausiame Valdybos posėdyje. Kriterijų sąrašą, kurių buvimo atveju yra galimybė kompensuoti išlaidas, patvirtina Valdyba.

  13.3. Teigiamo valdybos sprendimo atveju išlaidos kompensuojamos iš LAS lėšų.

  13.4. Narys privalo raštu informuoti Valdybą apie vykstančio tyrimo ar teismo bylos eigą ir baigtį, pateikdamas atitinkamus pagrindžiančius dokumentus.

  13.5. Narys privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų grąžinti LAS suteiktą išlaidų kompensavimą, jei tyrimo metu įsiteisėjusiu sprendimu nustatoma, kad žala nario profesiniais veiksmais buvo sukelta jo tiesiogine ar netiesiogine tyčia.

   

   

  14. LAS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

   

  14.1. LAS pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

   

  15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  15.1. Kiti įstatuose neaptarti LAS veiklos ir valdymo klausimai sprendžiami remiantis atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

  15.2. Jeigu priėmus naujus įstatymus LAS įstatai neatitinka šių įstatymų, LAS privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais artimiausiame Suvažiavime. Kol LAS įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, LAS vadovaujasi įstatymų, o ne įstatų normomis.

   


  Įstatai patvirtinti 2017 m. ____________ ___ d. LAS Suvažiavime Nr. ____.

   

  Įstatai pasirašyti 2017 m. ____________ ___ d.   ,  Kaune   

  LAS prezidentas:            

                                                                                        (vardas, pavardė, parašas)

   

   

   

   

   

   

   

  LIETUVOS AKUŠERIŲ SĄJUNGA

   

   

   

   

   

  IX Lietuvos akušerių sąjungos suvažiavimas

   

  LIETUVOS AKUŠERIŲ DARBO AKTUALIJOS

   

   

  2017 11 23

  PROGRAMA 

  9.00 - 10.00

  Dalyvių registracija.

  10.00 - 10.15

  Konferencijos atidarymas.

  Sveikinimo žodis.

   

  10.15 - 10.45

   

   

   

   

   

  10.45 - 11.45

   

   

   

  Naujagimiui palankių ligoninių tinklo plėtra : pasiekimai ir  iššūkiai.

  Lietuvos Žindymo skatinimo komiteto narė I. Joneliūnienė.

   

   Donorinio motinos pieno banko pirma patirtis.

  gyd. V. Ivanauskienė, LSMUL Kauno klinikos.

   

  11.45- 12.15

   

   

   

   

  12.15 - 12.45

   

   

   

   

   

   

   

  12.45 - 13 .15

  Žindyvės mityba: nuo  mitų iki mokslinių rekomendacijų.

  Gyd. dietologė B. Jarašūnė, RKL.

   

  Akušerės edukacinis vaidmuo ruošiant nėščiąsias ir jų šeimos narius sklandžiai gimdymo eigai.

  akuš. D. Ūsaitė, LSMUL Kauno klinikos.

   

  Savarankiška akušerės darbo praktika žindymo konsultacijų kabine.

  akuš. I. Girdvainienė, VGN.

   

  13.15 - 13.45

  Profesinis tapatumas, fizinis ir psichologinis atsparumas akušerijoje tarptautiniu kontekstu.

  akuš. V. Vaičienė, LSMU dokt.

   

  13.45- 14.15

  Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių informacinė sistema (NGN IS).

  Prof. M. Kliučinskas, akuš. J. Burčikienė, LSMUL Kauno klinikos.

  14.15 - 14.30

   

  14.30 - 14.45

  P e r t r a u k a

   

  IX LAS suvažiavimas

  Prezidentės ataskaita

  Revizijos komisijos ataskaita

   

  14.45-15.15

  LAS Įstatų svarstymas

   

  15.15 - 15.20

   

  LAS rekvizitų tvirtinimas  

  15.20 - 16.00

  LAS prezidento rinkimai

   

   

   

   

            Suvažiavimas  įvyks

  2017 m. lapkričio 23 d.

  10 val. Kaunas, Eivenių  g. 2 (LSMUL Kauno klinikų Akušerijos ginekologijos klinikos Didžiojoje auditorijoje)

   

   

   

  Akušeriams ir kitiems slaugos  specialistams

  Bus išduodami 5 valandų

  kvalifikacijos tobulinimą

  patvirtinantys pažymėjimai

   

  LAS nariams - nemokamai.